@prefix : . @prefix bd: . @prefix bt: . @prefix bu: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix xml: . @prefix xsd: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @base . rdf:type owl:Ontology ; rdfs:comment """طراحی مفاهیم فوقانی تیم طراحی هستان‌نگار برهان حوزه‌ی علمیه‌ی قم"""@fa ; owl:versionInfo """نسخه‌ی 1.4.1 (14021018) تغییرات این نسخه: افزودن کلاس‌های «مرد» و «زن» و «گروه انسانی» و اعمال سایر تغییرات لازم برای سازگاری با حذف هستان‌نگار core اعلان یال «دارد مکان» به عنوان functional تغییر نام کلاس «جوهر قابل حیات» تغییر نام یال «دارد متضرر» تغییر نام یال «هست در مقابل» به «دارد اقدام متقابل»، تعریف دامنه و برد این یال و حذف خاصیت تقارنی این یال تغییر نام یال «کیفیت دارد متعلق» به «نسبت دارد براخت» و تعریف دامنه‌ی این یال قرار گرفتن یال‌های «دارد جزء» و «دارد متضاد» در ذیل یال «دارد رابطه‌ی فرامقوله‌ای» تغییرات نسخه‌ی 1.4 (14020927): افزودن کلاس‌های bu:IndicatorIndividual و bu:DeterminableIndividual و تباین بین آن‌ها افزودن یال bu:isInstantiatedBy و اصلاح دامنه‌ی یال bu:isDeterminedBy افزودن کلاس bu:Person اصلاح برد یال bu:EventHasActor تباین کلاس‌های bu:Action و bu:Affection اصلاح دامنه و برد یال bu:EventHasAgent تغییر نوع قواعد سرایت‌دهنده‌ی یال‌های ورودی و خروجی افراد نامتعین و افرادی که تشخص‌دهنده به افراد نامتعین هستند به Expander افزودن یال bu:EventHasDestination تغییرات نسخه‌ی 1.3.2 (14020922): اصلاح دامنه و برد یال «تشخص پیدا می‌کند توسط» و حذف یال «فرد مشابهی است با» بازنویسی قواعد سرایت‌دهنده‌ی یال‌های ورودی و خروجی افراد نامتعین و افرادی که تشخص‌دهنده به افراد نامتعین هستند تغییرات نسخه‌ی 1.3.1 (14020911): خروج زمان و مکان از ذیل کیفیت و به تبع یال‌های مرتبط آن‌ها و همچنین تباین بین زمان و مکان و کلاس‌های دیگر اضافه شدن یال‌های «اطلاعات دارد» و «اطلاعات دارد دربارگی» برای ارتباط بین اطلاعات و آنچه که اطلاعات درباره‌ی آن هستند تغییر نام کلاس «موصوف» به «طبیعت فرامقوله‌ای» و رابطه‌ی «دارد رابطه‌ی مرکب» به «دارد رابطه‌ی فرامقوله‌ای» اصلاح قاعده‌ای که بیان می‌کند هر رخداد با رخ دادنش، به وجود آمده می‌شود تغییرات نسخه‌ی 1.3 (14020904): حذف کلاس‌های موجود ذهنی، موجود انتزاعی، موجود اعتباری، موجود جسمانی و غیر موجود جسمانی افزودن یال مشابه بودن و کلاس‌های فرد نامتعین، فرد مردد و فرد نکره افزودن قواعد سرایت‌دهنده‌ی خصوصیات افراد مشابه اصلاح دامنه‌ی یال دارد عامل تغییرات نسخه‌ی 1.2 (14020817): تغییر معنای کلاس «موجود»، ایجاد کلاس «به وجود آمده» و تغییراتی در خصوصیات کلاس‌های مربوطه حذف کلاس‌های «موجود بالمعنی الاعم» و «غیرموجود بالمعنی الاعم» تغییرات نسخه‌ی 1.1 (14020808): تغییر مفهوم کلاس‌های زمان و مکان و بیان آن‌ها به عنوان زیرکلاس کیفیت تغییرات نسخه‌ی 1 (14020724): حذف کلاس‌های وجودی و توابع آن تغییر بیان تزاحم و موجود نبودن حذف برد از EventHasResult تغییرات نسخه‌ی 0.7: اضافه شدن کلاس‌ها و روابط کلاس موجود افزودن برچسب‌ها به زبان‌های عربی و انگلیسی افزودن الگوهای زبان طبیعی کنترل‌شده برای برخی از یال‌ها تغییرات نسخه‌ی 0.6: افزودن توضیحات و ابزارهای زبان طبیعی کنترل‌شده ادغام دارد ویژگی برای تمامی دامنه‌های رابطه‌ی شیئی EventHasQuality hasQuality SubstanceHasQuality hasQuality EventHasConstraint hasConstraint QualityHasConstraint hasConstraint تغییرات نسخه‌ی 0.3: یک نکته‌ی خیلی مهم در این نسخه این است که در تعریف روابط، بسیار مهم است که به نحوی تعریف شوند که اگر در مدل‌سازی یک واقعه، برعکسی از آن رابطه بخواهد تعریف شود، با هیچ رابطه‌ای امکان مدل‌سازی نداشته باشد مگر آن که آن رابطه وارون رابطه‌ی اول باشد. به طور مثال در نسخه‌ی قبل هم می‌توانستیم بین علی و زیبایی رابطه‌ی «علی، دارد ویژگی، زیبایی» را بزنیم و هم رابطه‌ی «زیبایی، دارد عامل، علی» بزنیم و حال آنکه دارد عامل و دارد ویژگی وارون همدیگر نیستند. در این نسخه سعی شده است که این ضابطه با بیان جزئی روابط رعایت شود. کمیت، به عنوان دامنه‌ی data property در نظر گرفته شد و در نتیجه، زمان نیز به عنوان یکی از زیررده‌های آن قرار گرفت. (به عبارت دیگر، اگر یک کلاس بخواهد data property بگیرد حتماً باید از طبیعت کمیت باشد.) تغییرات نسخه‌ی 0.2: در این نسخه، عرض حذف شد و به جای آن کلاسی با عنوان حقیقت قائم به غیر غیر مستقل قرار گرفت و فعل در ذیل آن در کنار انفعال و دیگر موارد قرار گرفت. روابط زمان و مکان حذف شد و روابط بیشتری برای حقیقت قائم به غیر مشخص شد. هم در کلاس‌ها و هم در روابط، توضیحات و مثال‌های متنوعی ناظر به دامنه‌های فقهی که تیم طراحی مشغول آن هستند افزوده شد. دستورات اولیه برای اجرای دستورات SPARQL در قسمت یادداشت‌نگاری کلاس‌ها افزوده شد. شناسه‌ی کلاس‌ها به زبان انگلیسی در آمد و تمامی کلاس‌ها دارای برچسب معرفی به زبان فارسی شدند. زیرکلاس‌های کلاس فعل تغییر یافت. روابط بر اساس نیازهای مطرح شده و همچنین با نگاه جامعی به شبکه‌ی قاب‌ها و نقش‌های معنایی بازنگری شد. روابط برابری با برخی از موارد هستان‌نگار فوقانی DOLCE برقرار گردید. تغییرات نسخه‌ی 0.1: مهم‌ترین تغییر در این نسخه این بود که رده‌های مشتق حذف شدند و قرار شد که در صورت نیاز به آن‌ها، بر اساس ماده‌ی مشتق مدل‌سازی شوند. فقط با توجه به اینکه قرار است از سیستم تبدیل‌کننده‌ی مشتق‌ها به ارتباط به مبادی استفاده کنیم، در هستان‌نگار فوقانی کلاسی با عنوان موصوف (طبیعت فرامقوله‌ای) در نظر گرفته شد تا تمام مواردی که زیررده‌ی آن قرار می‌گیرند، با افزونه‌ی مربوطه به ماده وصل شوند. برای مدل‌سازی زمان و روابط زمانی هستان‌نگار دیگری طراحی شده است که بر پایه‌ی هستان‌نگار استاندارد زمان و همچنین بومی‌سازی نیازهاست. از این رو، اثری از روابط و رده‌های زمانی در این هستان‌نگار فوقانی دیده نمی‌شود."""@fa . ################################################################# # Annotation properties ################################################################# ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#AgentDefinition bu:AgentDefinition rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "معرفی عامل یک ماده"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:comment . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#CNLs_Template bu:CNLs_Template rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment """الگوی پیاده سازی یک سه تایی که مسند آن یک رابطی شیئی است. پیاده سازی این الگوی به این صورت است که یک جمله کامل به کمک دو متغیر?s و ?o در هر زبانی می نویسیم و در نمایش نهایی، برچسبهای subject و Object در آن زبان خاص، در آن جمله جایگزین میشوند. همچنین میتوان در یک سطر جدید یک نوع بازنویسی و مفهوم سازی بر اساس ?o نیز در نظر گرفت که برای مفاهیم مقید به کار میرود و در نتیجه خروجی آن از سنخ مفهوم است و نه یک گزاره"""@fa ; rdfs:label "الگوی زبان طبیعی کنترل شده"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#DefaultValue bu:DefaultValue rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRule . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#DefaultValueOrder bu:DefaultValueOrder rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "مرتبه مقدار اولیه"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#DefaultValueStorage bu:DefaultValueStorage rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRuleStorage . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#DefinitionInScientificSocieties bu:DefinitionInScientificSocieties rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "تعریف در مجامع علمی"@fa ; rdfs:subPropertyOf skos:definition . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#DefinitionReference bu:DefinitionReference rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "منبع تعریف"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Expander bu:Expander rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment """دستورهایی که برای پیاده سازی لازمه هایی است که غالباً یا نیازمند منفرد جدیدی هستیم و یا نیازمند محاسبات عددی یا محاسبات پیچیده ای که در سایر ابزارهای قاعده نگاری (مانند SWRL)، به سادگی پیاده نمیشود. توجه شود که دستوراتی که با این رابطه به کلاسها مرتبط شود در یک حلقه آن قدر تکرار میشوند تا به حالت پایدار و نقطه ثابت برسیم. از این رو لازم است که اگر قرار است منفردی ساخته شود حتماً به کمک دستوراتی مانند (FILTER NOT EXISTS) جلوی تکرر اشتباه دستور گرفته شود. همچنین به کمک این دستورها میتوان مقادیر اولیه ای را به کلاسهای مختلف و یا منفردات منسوب کرد که در صورت مواجهه با تناقض، این مقدار اولیه پس گرفته می شود. برای این منظور لازم است از علامت #ORDER برای هر موردی که چنین خصوصیتی داشت استفاده شود."""@fa ; rdfs:label "ضابطه توسعه دادگان"@fa ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRule . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#ExpanderStorage bu:ExpanderStorage rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "انباره دستورات توسعه دهنده"@fa ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRuleStorage . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Explanation bu:Explanation rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "تبیین نحوه ساخت"@fa ; skos:definition "با توجه به توسعه ی استدلال گر و اضافه شدن قواعد SPIN لازم است در مواردی که به کمک آنها قاعده ای نوشته شود، تبیین علت ساخته شدن گزاره به کمک این یال توسط استدلال گر صورت می گیرد." . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#HasAgentDerivation bu:HasAgentDerivation rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment "دارد اشتقاق عاملی"@fa ; rdfs:subPropertyOf bu:HasDerivation . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#HasDerivation bu:HasDerivation rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment "این یال برای ارتباط ماده اشتقاق به مشتق در نظر گرفته شده است که بر اساس انواع اشتقاق از ماده و ریشه به مشتق، میتوان مشتق های متنوعی را ایجاد کرد."@fa , "دارد اشتقاق"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#PrimaryExpander bu:PrimaryExpander rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment """قواعدی که به کمک این دستور نگاشته شوند، تنها یک بار اجرا میشوند لازم به ذکر است که در صورت تعدد قواعد توسعه دهنده اولیه، هر قاعده، نتیجه قاعده ی دیگر از این نوع را به عنوان مقدمه نخواهد دید"""@fa ; rdfs:label "ضابطه توسعه دهنده اولیه"@fa ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRule . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#SameAs bu:SameAs rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "برابر است با"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:seeAlso . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#SimilarTo bu:SimilarTo rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "مشابه است با"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:seeAlso . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#SparqlRule bu:SparqlRule rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "دستورات اسپارکل"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#SparqlRuleStorage bu:SparqlRuleStorage rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "انباره دستورات اسپارکل"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#StateChanger bu:StateChanger rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "ضابطه تغییر حالت در لحظه"@fa ; skos:definition """به کمک دستوراتی که با زبان اسپارکل نوشته میشوند مشخص می کنیم که با رخداد هر طبیعتی، وضعیت گراف دانش به چه صورتی تغییر می یابد. برای این منظور و مشخص کردن نحوه ارتباط با زمان مشخص شده میبایست حتماً در این دستور زمان اثر گذاری با نماد T$ مشخص شود. توجه شود که این ضابطه ها تنها یک بار در فرآیند استدلال اجرا می شوند و در نتیجه نیازی به چک کردن افتاد در حلقه بی نهایت نیست همچنین به کمک این دستورها میتوان مقادیر اولیه ای را به کلاسهای مختلف و یا منفردات منسوب کرد که در صورت مواجهه با تناقض، این مقدار اولیه پس گرفته می شود. برای این منظور لازم است از علامت #ORDER برای هر موردی که چنین خصوصیتی داشت استفاده شود."""@fa ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRule . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#StateChangerStorage bu:StateChangerStorage rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "انباره دستورات تغییر حالت در لحظه"@fa ; rdfs:subPropertyOf bu:SparqlRuleStorage . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Translation bu:Translation rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment "برای نشان دادن تببین گاهی ممکن است که نیاز باشد یک اصل موضوع و یا یک اعلام به زبان طبیعی کنترل شده بیان نشود بلکه جایگزین آن به زبان طبیعی مطرح شود تا تبیین پذیری استنتاج شیواتر گردد. در این صورت میتوان برای یک اصل موضوع این یادداشت نگاری را انجام داد تا در نتایج تبیین به جای مدل سازی بر اساس زبان طبیعی کنترل شده، به زبان طبیعی متداول نمایش داده شود."@fa ; rdfs:label "ترجمه یک گزاره"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#UndergoerDefinition bu:UndergoerDefinition rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "معرفی معمول یک ماده"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:comment . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#WikiAhlolbait bu:WikiAhlolbait rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "ویکی اهل البیت"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:seeAlso . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#WikiFeqh bu:WikiFeqh rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "ویکی فقه"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:seeAlso . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#WikiShia bu:WikiShia rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "ویکی شیعه"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:seeAlso . ### http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#isRuleEnabled rdf:type owl:AnnotationProperty . ### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel skos:altLabel rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "alternative label"@en , "عنوان جایگزین"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:label . ### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition skos:definition rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:comment "به کمک این برچسب اگر تعریفی که میخوایم بیاوریم از مراجع علمی است ذکر می شود و در برچسب دیگری که مرتبط با این برچسب است - یعنی برچسب آدرس تعربفی از مراجع علمی - آدرس این ارجاع ذکر میشود."@fa ; rdfs:label "تعریف"@fa ; rdfs:subPropertyOf skos:note . ### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#example skos:example rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "به طور مثال"@fa ; rdfs:subPropertyOf skos:note . ### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#note skos:note rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "یادداشت"@fa . ### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel skos:prefLabel rdf:type owl:AnnotationProperty ; rdfs:label "preferred label"@en , "عنوان ترجیحی"@fa ; rdfs:subPropertyOf rdfs:label . ################################################################# # Object Properties ################################################################# ### http://borhan-onto.ir/ontology/time#hasTime bt:hasTime rdf:type owl:ObjectProperty . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHas bu:EventHas rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:domain bu:Event ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "رخداد دارد"@fa ; skos:definition "رابطه‌ای که دامنه‌ی آن رخداد است"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasActor bu:EventHasActor rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHasAgent ; rdfs:range bu:Human ; bu:CNLs_Template """?o is actor of ?s. that has ?o actor"""@en , """?o عامل مباشر ?s. ما له عامل مباشر من ?o"""@ar , """عامل مستقیم رخداد ?s ، ?o است. دارای عامل مستقیم ?o"""@fa ; rdfs:label "has actor"@en , "دارد عامل"@fa , "له عامل"@ar ; skos:definition """مراد از کنشگر چیزی است که عمل فعل را انجام میدهد در محاوره بیشتر اوقات، کنشگر همان فاعل فعل است ولی توجه شود که ممکن است بخاطر مجازگویی، گاهی فاعل غیر از کنشگر واقعی فعل باشد. مانند آنکه اگر بگوییم سنگ شیشه را شکست، سنگ صرفا ابزار است و نه کنشگر آن کنشگر از سنخ کننده ی کار، یا ایجادگر حالت است و پذیرنده حالت در اینجا نمیآید. لذا در جمله شیشه شکست، با آنکه فعل معلوم است و شیشه فاعل نحوی آن است اما شیشه پذیرنده حالت است و نه ایجادگر آن. همچنین است در جمله علی خوابید، در اینجا نیز علی پذیرنده حالت است و نه کننده ی کار یا ایجادگر حالت."""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasAfflicted bu:EventHasAfflicted rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:range bu:Substance ; bu:CNLs_Template """?s happened against ?o . that has ?o against"""@en , """?s رخدادیست علیه ?o . علیه چیزی از جنس ?o"""@fa , """?s علی تضرر ?o . علی تضرر احد من ?o"""@ar ; rdfs:label "has afflicted"@en , "دارد متضرر"@fa , "له متضرر"@ar ; skos:definition "در مواردی که رخداد به ضرر کسی تمام می‌شود از این رابطه می‌توان استفاده کرد. این رابطه در مقابل یال «دارد بهره ور» ساخته شد."@fa ; skos:example "علی علیه دشمنانش شهادت داد."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasAgent bu:EventHasAgent rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:domain bu:Action ; rdfs:range bu:Person ; bu:CNLs_Template """?o is agent of ?s. that has ?o agent"""@en , """?o عامل ?s. ما له عامل من ?o"""@ar , """عامل رخداد ?s ، ?o است. دارای عامل ?o"""@fa ; rdfs:label "has agent"@en , "دارد عامل"@fa , "له عامل"@ar ; skos:definition "این رابطه در حقیقت جامع دو نوع رابطه برای عامل بودن مستقیم و غیر مستقیم برای یک رخداد است. در این ارتباط قاصد بودن عامل نسبت به آن رخداد لحاظ شده است."@fa ; skos:example """علی در گزاره: علی سیب خورد این در حالی است که ساعت در گزاره: ساعت زنگ خورد عامل نیست""" . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasBeneficiary bu:EventHasBeneficiary rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:range bu:Substance ; bu:CNLs_Template """?o is in favor of ?s. that has ?o benefit"""@en , """?o نافع ?s. ما له نافع من ?o"""@ar , """?s رخدادیست به نفع ?o . به نفع ?o"""@fa ; bu:DefinitionInScientificSocieties """VerbNet: Undergoer in a state or an event that is (potentially) advantaged or disadvantaged by the event or state. ex: cost, get"""@en ; rdfs:label "has beneficiary"@en , "دارد بهره ور"@fa , "له نافع"@ar ; skos:example """من برای رستم کیک درست کردم. او یک خودرو برای من خرید"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasCause bu:EventHasCause rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:range [ rdf:type owl:Class ; owl:unionOf ( bu:Event bu:Quality ) ] ; bu:CNLs_Template """علت رخداد ?s ، ?o است. رخداد دارای علت ?o"""@fa ; bu:DefinitionInScientificSocieties """VerbNet: Actor in an event (that may be animate or inanimate) that initiates the event, but that does not act with any intentionality or consciousness; it exists independently of the event. x: indicate, free"""@en ; rdfs:label "has cause"@en , "دارد علت از روی منشاء"@fa , "له علة"@ar ; skos:definition "این همان مفعول من اجله در زمان عربی است که علت قبل از تحقق فعل مطرح میشود و از روی آن علت، آن فعل محقق می شود."@fa ; skos:example "چونکه کریم گرسنه بود، او کیک را خورد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasCoActor bu:EventHasCoActor rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHasAgent ; bu:CNLs_Template """عامل غیرمستقیم رخداد ?s ، ?o است. دارای عامل غیرمستقیم ?o"""@fa ; rdfs:label "has co-actor"@en , "دارد هم‌عامل"@fa , "له عامل غیر مباشر"@ar ; skos:example "در جمله‌ی علی با دوستش صحبت کرد، دوستش هم‌عامل است برای صحبت کردن."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasCounteraction bu:EventHasCounteraction rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:domain bu:Action ; rdfs:range bu:Event ; bu:CNLs_Template "event ?s has counteraction ?o."@en , "رخداد ?s دارد اقدام متقابل ?o."@fa ; rdfs:label "event has counteraction"@en , "دارد اقدام متقابل"@fa ; skos:definition """گاهی یک فعل در مقابل فعلی دیگر و به ازای آن صورت می‌گیرد. در این موارد از این رابطه استفاده می‌شود. لازم است توجه شود که در بسیاری از موارد، فعل مقابل در زبان طبیعی ذکر نمی‌شود و تنها معمول‌ها ذکر می‌شود ولی عدم ذکر فعلی که در مقابل آن فعل صورت گرفته است نباید باعث شود که رابطه‌ی معنایی نادیده گرفته شود."""@fa ; skos:example "علی در ازای (فروش) خانه‌ی رضا، ماشینش را به او فروخت."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasDestination bu:EventHasDestination rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; bu:CNLs_Template "event ?s has destination ?o."@en , "رخداد ?s دارد مقصد ?o."@fa ; rdfs:label "has destination"@en , "دارد مقصد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasInstrument bu:EventHasInstrument rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:range [ rdf:type owl:Class ; owl:unionOf ( bu:Event bu:Quality bu:Substance ) ] ; bu:CNLs_Template """ابزار رخداد ?s ، ?o است. دارای ابزار ?o"""@fa ; bu:DefinitionInScientificSocieties """Verbnet: Undergoer in an event that is manipulated by an agent, and with which an intentional act is performed; it exists independently of the event. ex: destroy-44, tape-22.4"""@en ; rdfs:label "has instrument"@en , "دارد ابزار"@fa , "له آلة"@ar ; skos:example """تبر برای قطع کردن درخت قیچی برای بریدن زیبایی برای فریفتن""" . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasPatient bu:EventHasPatient rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:range [ rdf:type owl:Class ; owl:unionOf ( bu:Quality bu:Substance ) ] ; bu:CNLs_Template "کنش‌پذیر رخداد ?s، ?o است."@fa ; bu:DefinitionInScientificSocieties """Undergoer in an event that experiences a change of state, location or condition, that is causally involved or directly affected by other participants, and exists independently of the event. break, poison"""@en ; rdfs:comment "منظور از کنش‌پذیر رخداد در هستان‌نگار فوقانی برهان، چیزی است که بر اثر رخداد مورد نظر دچار تغییر ماهوی می‌شود. در صورتی که چیزی تحت تأثیر یک رخداد قرار گرفته ولی بر اثر آن رخداد تغییری در ماهیت آن چیز ایجاد نشود، برای اشاره به ارتباط آن رخداد با آن چیز از یال دارد معمول استفاده می‌شود. مثلاً در فعل جابه‌جاکردن صندلی، صندلی کنش‌پذیر فعل نیست بلکه معمول آن است. چرا که تغییری در ماهیت صندلی ایجاد نشده بلکه صرفاً مکان آن تغییر کرده است. یا مثلاً در فعل تصویب کردن یک لایحه و تبدیل آن به قانون، لایحه دچار هیچ‌گونه تغییر در ماهیت نمی‌شود. قراردادی بین انسان‌ها وجود داشته که آن چیز را صرفاً به عنوان یک لایحه که هنوز به قانون تبدیل نشده بشناسند؛ آن قرارداد بر اثر فعل تصویب کردن تغییر کرده و آن لایحه پس از تصویب، به عنوان قانون به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما خود آن لایحه دچار هیچ تغییری نمی‌شود. بنابراین لایحه کنش‌پذیر فعل تصویب کردن نیست بلکه معمول آن است چرا که تغییر ماهوی در آن رخ نداده بلکه صرفاً قرارداد فی‌مابین انسان‌ها درباره‌ی این که آن لایحه را قانون به حساب آورند یا خیر، تغییر کرده است."@fa ; rdfs:label "has patient"@en , "دارد کنش‌پذیر"@fa , "له منفعل"@ar ; skos:definition "مراد از کنش‌پذیر هر آن چیزی است که فعل یا سایر حقایق قائم به غیر بر روی آن واقع می‌شود؛ خواه در قالب مفعول بدون واسطه در کلام ظهور پیدا کند و خواه به صورت مفعول باواسطه. مهم این است که آن چیزی است که پذیرای کنش فعل است."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasPurpose bu:EventHasPurpose rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; bu:CNLs_Template """هدف رخداد ?s ، ?o است. دارای هدف ?o"""@fa ; rdfs:label "has purpose"@en , "دارد علت برای رسیدن به هدف"@fa , "له غایة"@ar ; skos:definition "این همان مفعول لاجله در ادبیات عربی است که کاری را انجام میدهیم تا به هدفی برسیم"@fa ; skos:example "درس خواندن برای گرفتن جایزه"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasRecipient bu:EventHasRecipient rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdfs:range bu:Substance ; bu:CNLs_Template """پذیرنده رخداد ?s ، ?o است. دارای پذیرنده ?o"""@fa ; rdfs:label "has recipient"@en , "دارد پذیرنده"@fa , "له قابل"@ar ; skos:example "در جمله علی مدادش را به حسن داد، حسن پذیرنده است برای دادن"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasResult bu:EventHasResult rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; bu:CNLs_Template """نتیجه رخداد ?s ، ?o است. دارای نتیجه ?o"""@fa ; bu:DefinitionInScientificSocieties """VerbNet: Goal that comes into existence through the event. ex: bend, break"""@en ; rdfs:label "has result"@en , "دارد نتیجه"@fa , "له نتيجة"@ar ; skos:example "در جمله ی او نوشته اش را به داستان تبدیل کرد، داستان نتیجه است برای تبدیل کردن"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasSource bu:EventHasSource rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; bu:CNLs_Template """منشاء رخداد ?s ، ?o است. دارای منشاء ?o"""@fa ; rdfs:label "has source"@en , "دارد منشاء"@fa , "له منشاء"@ar ; skos:definition "جاییکه عمل از آن نشات می‌گیرد"@fa ; skos:example """در جمله او این مساله را از علی میپذیرد، علی منشا است برای پذیرفتن راکت از فرماندهی مرکزی پرتاب شد او قدم زنان از بیژن دور شد"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasTheme bu:EventHasTheme rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; bu:CNLs_Template """رخداد ?s درباره موضوع ?o است. دارای موضوع ?o"""@fa ; rdfs:label "has theme"@en , "دارد دربارگی"@fa , "له موضوع"@ar ; skos:example """در جمله علی با دوستش در مورد خاطراتشان صحبت میکردند، خاطرات، دربارگی است برای صحبت کردن و يا بازار در جمله: علی در مورد بازار صحبت کرد در مورد مالکیتشان بر این خانه به جدال پرداختند و در مورد این جدال، دادخواستی را به قاضی تحویل دادند. سپس قاضی در مورد این دادخواهی، حکم به مالکیت طرف شاکی کرد. در مورد دزدی نکردنش قسم خورد. مدعی در مورد پرداخت بدهی اش مدعی بود و منکر در مورد عدم پرداخت منکر بود"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasUndergoer bu:EventHasUndergoer rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; bu:CNLs_Template """معمول رخداد ?s ، ?o است. دارای معمول ?o"""@fa ; rdfs:label "has undergoer"@en , "دارد معمول"@fa , "له معمول"@ar ; skos:definition """منظور از معمول هر آن چیزی است که به نحوی با فعل انجام شده در ارتباط است. طبیعتاً عامل، علت، کنش پذیر و سایر مواردی که عنوان صریحی برای آنها طراحی شده است از این عمومیت مستثنا هستند"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#EventHasValue bu:EventHasValue rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:EventHas ; rdf:type owl:FunctionalProperty ; rdfs:range bu:Quantity ; bu:CNLs_Template """مقدار رخداد ?s ، ?o است. دارای مقدار ?o"""@fa ; rdfs:label "has value"@en , "دارد مقدار"@fa , "له مقدار"@ar . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#InformationHas bu:InformationHas rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:domain bu:Information ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "information has"@en , "اطلاعات دارد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#InformationHasAboutness bu:InformationHasAboutness rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:InformationHas ; bu:CNLs_Template "information ?s has aboutness ?o."@en , "اطلاعات ?s دارد دربارگی ?o."@fa ; rdfs:label "information has aboutness"@en , "اطلاعات دارد دربارگی"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#QualityHas bu:QualityHas rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:domain bu:Quality ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "quality has"@en , "للکیفیة خاصیة"@ar , "کیفیت دارد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#QualityHasCause bu:QualityHasCause rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:QualityHas ; bu:CNLs_Template """?o is cause of ?s. quality that has ?o cause"""@en , """?o علة کیفیة ?s. کیفیة لها علة من ?o"""@ar , """علت ویژگی ?s ، ?o است. دارای علت ?o"""@fa ; rdfs:label "has cause"@en , "له علة"@ar , "کیفیت دارد علت"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#RelationalQualityHasObject bu:RelationalQualityHasObject rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:QualityHas ; rdfs:domain bu:RelationalQuality ; bu:CNLs_Template "relational quality ?s has object ?o."@en , "نسبت ?s دارد براخت ?o."@fa ; rdfs:comment "باید توجه داشت که این یال برای روابط نسبی به کار می‌رود و روابط نسبی برای یک رده‌ی خاص تعریف می‌شوند و نسبت بین مصادیق آن نوع را مشخص می‌کنند. مثلاً رابطه‌ی کوچکتربودن بین اعداد یا رابطه‌ی ثروتمندتربودن بین انسان‌ها. طبیعتاً اگر مبداء و مقصد (دامنه و برد) یک رابطه رده‌های متفاوتی باشند، آن رابطه نسبی نخواهد بود. همچنین واضح است که روابط مطلق، نسبی نیستند. مثلاً رابطه‌ی هم‌نیابودن یک رابطه‌ی مطلق است زیرا اگر شخص «الف» با شخص «ب» و همچنین با شخص «ج» هم‌نیا باشد، رابطه‌ی ‌هم‌نیابودن بین شخص الف و شخص ب با رابطه‌ی هم‌نیابودن بین شخص الف و شخص ج هیچ تفاوتی ندارد و نسبی نیست. بین هر دو شخص دلخواه، از نظر وجود داشتن یا نداشتن این رابطه دو حالت بیشتر قابل تعریف نیست: یا این رابطه برقرار است و یا نیست. اما در روابطی که شدت و ضعف دارند و یا روابط چندگانه (محمول‌هایی با بیش از دو موضع)، حالات مختلفی قابل تصور است."@fa ; rdfs:label "relational quality has object"@en , "نسبت دارد براخت"@fa ; skos:definition "در مواردی که کیفیت نوعی رابطه باشد می‌توان از این رابطه استفاده کرد تا به طرف دوم آن نسبت اشاره کرد."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#SubstanceHas bu:SubstanceHas rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:domain bu:Substance ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "substance has"@en , "جوهر دارد"@fa , "للجوهر خاصیة"@ar . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#SubstanceHasMaterial bu:SubstanceHasMaterial rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:SubstanceHas ; bu:CNLs_Template """?o is the material of ?s. that has ?o material"""@en , """?s متشکل من ?o. ما تشکل من ?o"""@ar , """جوهر ?s از ?o تشکیل شده است. متشکل از ?o"""@fa ; rdfs:label "has material"@en , "دارد ماده تشکیل دهنده"@fa , "له مادة"@ar ; skos:definition """رابطه ای که بیشتر در زبان عربی با حرف جر -من- مطرح میشود البته ممکن است این رابطه را بتوان به صورت مصداق کردن آن مصداق برای هر دو رده مدل سازی کرد و در نسخه های بعدی از وجود آن مستغنی شویم"""@fa ; skos:example "انگشتری از جنس نقره که گاه به صورت اضافه بیان میشود: انگشتر نقره"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#hasConstraint bu:hasConstraint rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:hasQuality ; rdfs:range bu:Constraint ; bu:CNLs_Template """رخداد ?s قید ?o را دارد. دارای قید ?o"""@fa ; rdfs:label "has constraint"@en , "دارد قید"@fa , "له قید"@ar ; skos:example "او فوراً از من درخواست کمک کرد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#hasContrary bu:hasContrary rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:intercategoricalProperty ; rdf:type owl:SymmetricProperty , owl:IrreflexiveProperty ; bu:CNLs_Template """?s متضاد ?o است و بالعکس. متضاد با ?o"""@fa ; rdfs:label "has contrary"@en , "دارد متضاد"@fa , "له متضاد"@ar . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#hasPart bu:hasPart rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:intercategoricalProperty ; bu:CNLs_Template """یک از اجزای ?s ، ?o است. دارای جزء ?o"""@fa ; rdfs:label "has part"@en , "دارد جزء"@fa , "له جزء"@ar . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#hasPlace bu:hasPlace rdf:type owl:ObjectProperty , owl:FunctionalProperty ; rdfs:range bu:Place ; bu:CNLs_Template """?s در مکان ?o واقع شده است. در مکان ?o"""@fa ; rdfs:label "has place"@en , "دارد مکان"@fa , "له مکان"@ar ; skos:definition """این رابطه برای ثبت مکان به منفردات مکان از هر دامنه ای است طبیعتاً نیازمند تدقیق در نسخه های بعدی است"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#hasQuality bu:hasQuality rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:range bu:Quality ; bu:CNLs_Template """?s ویژگی ?o را دارد. دارای ویژگی ?o"""@fa ; rdfs:label "has quality"@en , "دارد ویژگی"@fa , "له کیفیة"@ar ; skos:definition "هر یک از انواع فعل، جوهر و یا حتی خود کیفیت، اگر دارای کیفیت باشند از این یال استفاده میشود."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#intercategoricalProperty bu:intercategoricalProperty rdf:type owl:ObjectProperty ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "دارد رابطه‌ی فرامقوله‌ای"@fa ; skos:definition """این یال در مواردی که یک رابطه، مرکب از چند رابطه‌ی دیگر باشد و یا بنا به هر دلیلی نتواند ذیل روابط دیگر قرار گیرد، مفید خواهد بود. وجود این رابطه صرفاً به خاطر دسته‌بندی مرتب‌تر این نوع از رابطه‌هاست وگرنه به عنوان یک رابطه حاوی اطلاعات هستان‌شناسانه نیست. این رابطه نظیر طبیعت فرامقوله‌ای در طبیعت‌هاست."""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#isDeterminedBy bu:isDeterminedBy rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:intercategoricalProperty ; rdf:type owl:FunctionalProperty ; rdfs:domain bu:DeterminableIndividual ; rdfs:range [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:IndeterminateIndividual ] ; bu:CNLs_Template "?s is determined by ?o."@en , "?s تشخص پیدا می‌کند توسط ?o." ; rdfs:label "is determined by"@en , "تشخص پیدا می‌کند توسط"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#isInstantiatedBy bu:isInstantiatedBy rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:subPropertyOf bu:intercategoricalProperty ; rdfs:domain bu:IndicatorIndividual ; rdfs:range [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:IndeterminateIndividual ] ; bu:CNLs_Template "?s is instantiated by ?o." , "?s نمونه‌دار می‌شود توسط ?o." ; rdfs:label "is instantiated by"@en , "نمونه‌دار می‌شود توسط"@fa . ################################################################# # Data properties ################################################################# ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#QuantityhasData bu:QuantityhasData rdf:type owl:DatatypeProperty ; rdfs:domain bu:Quantity ; bu:CNLs_Template "کمیت ?s به مقدار ?o است."@fa ; rdfs:label "has data"@en , "له مقدار"@ar , "کمیت دارد مقدار"@fa . ################################################################# # Classes ################################################################# ### http://borhan-onto.ir/ontology/deontic#Requested bd:Requested rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:IntercategoricalNature . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Action bu:Action rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Event [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:Affection ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; bu:SimilarTo "http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#Action" ; rdfs:comment """فعل، انجام هر کار جوارحی و جوانحی را شامل می‌شود البته در صورتی که همراه با قصد و نیت باشد. (هر چند خود فعل منتسب در اختیار فرد نباشد ولی به جهت مقدمات یا امکان از بین بردن، به شخص منتسب گردد مانند حسد ورزیدن و...) فعل، از مقوله‌ی اعراض خارج شده به جهت آنکه بتوان ایجاد را در آن گنجاند."""@fa ; rdfs:label "action"@en , "فعل"@ar , "فعل"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Affection bu:Affection rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Event [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:Action ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; bu:UndergoerDefinition "دقت شود که انفعال دارای کنشگر نیست. و فقط کنش پذیر میپذیرد."@fa ; rdfs:comment """گرچه در مقوله انفعال در منطق تدریج اخذ شده است اما در اینجا منظور ما هر گونه تاثیر پذیری است، هر آنچه که از مقوله شدن محسوب شود در اینجا میگنجد. توجه شود که این کلاس دارای یک ماژول برنامه نویسی است که با اجرای زمانی هستان نگار، می تواند نوع موجودیتی را تغییر دهد."""@fa ; rdfs:label "affection"@en , "انفعال"@ar , "انفعال"@fa ; skos:example "ذوب شدن یخ که آن موجود را از رده یخ به رده آب منتقل میکند"@fa , """زید مرد در این مثال مردن انفعالی است برای زید"""@fa , """شیشه شکست. در این مثال شکستن انفعالی است برای شیشه"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#AmbiguousIndividual bu:AmbiguousIndividual rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:DeterminableIndividual ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; bu:Expander """#NAME(سرایت‌دهنده‌ی یال‌های خروجی افراد تشخص‌دهنده‌ی فرد نامتعین به فرد نامتعینی که آن را تشخص داده‌اند) CONSTRUCT { ?y ?p ?o .#EXPLAIN } WHERE { ?y bu:isDeterminedBy ?x . ?x ?p ?o . FILTER NOT EXISTS { FILTER (?p = rdf:type) ?x rdf:type ?ac . ?ac rdfs:subClassOf ?o . } FILTER NOT EXISTS { ?ap rdfs:subPropertyOf ?p . ?x ?ap ?o . } FILTER NOT EXISTS {?y ?p ?o .} }""" , """#NAME(سرایت‌دهنده‌ی یال‌های خروجی افراد نامتعین به فرد تشخص‌دهنده‌ی آن‌ها) CONSTRUCT { ?y ?p ?o .#EXPLAIN } WHERE { ?x bu:isDeterminedBy ?y . ?x ?p ?o . FILTER (?p NOT IN (bu:isDeterminedBy, bu:intercategoricalProperty)) FILTER ((?p != rdf:type) || (?o NOT IN (bu:AmbiguousIndividual, bu:UnknownIndividual, bu:IndeterminateIndividual, bu:IntercategoricalNature, owl:Thing))) FILTER NOT EXISTS { FILTER (?p = rdf:type) ?x rdf:type ?ac . ?ac rdfs:subClassOf ?o . } FILTER NOT EXISTS { ?ap rdfs:subPropertyOf ?p . ?x ?ap ?o . } FILTER NOT EXISTS {?y ?p ?o .} }""" , """#NAME(سرایت‌دهنده‌ی یال‌های ورودی افراد تشخص‌دهنده‌ی فرد نامتعین به فرد نامتعینی که آن را تشخص داده‌اند) CONSTRUCT { ?o ?p ?y .#EXPLAIN } WHERE { ?y bu:isDeterminedBy ?x . ?o ?p ?x . FILTER (?p NOT IN (bu:isDeterminedBy, bu:intercategoricalProperty)) FILTER (?p NOT IN (owl:annotatedSource, owl:annotatedTarget)) FILTER NOT EXISTS { ?ap rdfs:subPropertyOf ?p . ?o ?ap ?x . } FILTER NOT EXISTS {?o ?p ?y .} }""" , """#NAME(سرایت‌دهنده‌ی یال‌های ورودی افراد نامتعین به فرد تشخص‌دهنده‌ی آن‌ها) CONSTRUCT { ?o ?p ?y .#EXPLAIN } WHERE { ?x bu:isDeterminedBy ?y . ?o ?p ?x . FILTER (?p NOT IN (owl:annotatedSource, owl:annotatedTarget)) FILTER NOT EXISTS { ?ap rdfs:subPropertyOf ?p . ?o ?ap ?x . } FILTER NOT EXISTS {?o ?p ?y .} }""" ; rdfs:comment """فرد مردد به فردی گفته می‌شود که وجودش به خودی خود معنا ندارد بلکه مفهوم «یکی از چند موجود» را بازنمایی می‌کند. مثلاً فرد مردد علی یا حسن که می‌تواند علی باشد یا حسن باشد. یا مثلاً فرد مردد وزیر نیرو که در هر زمان، با انسانی که وزیرنیروی وقت است رابطه‌ی تشخص یافتن (bu:isDeterminedBy) را داراست و بدین ترتیب در زمان‌های مختلف به انسان‌های مختلفی اشاره می‌کند. واضح است که در صورت استفاده از رابطه‌ی یکسان بودن (owl:sameAs) استفاده از این کلاس بی‌معناست.""" ; rdfs:label "Ambiguous Individual"@en , "فرد مردد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#CameIntoBeing bu:CameIntoBeing rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:IntercategoricalNature ; bu:StateChanger """#NAME(هر رخداد با رخ دادنش، به وجود آمده می‌شود.) CONSTRUCT { ?a rdf:type bu:CameIntoBeing .#EXPLAIN } WHERE { ?a rdf:type bu:Event . ?a bt:hasTime $T . FILTER NOT EXISTS {?a rdf:type bd:Requested .} }""" ; rdfs:comment "این کلاس اگرچه از نظر فلسفی معنای ارزشمندی ندارد ولی بخاطر پرهیز از فسخ و ایجاد مکرر موجود بودن و نبودن ساخته شد"@fa ; rdfs:label "به وجود آمده"@fa ; skos:definition "نمونه هایی که در زمان های قبلی (هر چند ازل) موقعی به وجود آمده است هر چند در ادامه دیگر موجود نباشد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Constraint bu:Constraint rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Quality ; bu:DefinitionInScientificSocieties "قید، واژه یا گروهی از واژگان است که به فعل یا صفت یا مسند، مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کند. مانند جمله «کوروش تند رفت» که تند کیفیت فعل «رفتن» را نشان می‌دهد و چگونگی انجام یافتن فعل یا مفهوم صفتی یا معنی کلمه دیگری را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و… مقیّد می‌سازد. وقتی می‌گوییم، «کوروش سخنرانی کرد.» شنونده می‌پرسد: چگونه سخنرانی کرد؟ در جواب می‌گوییم: کوروش (خوب) سخنرانی کرد. پس کلمهٔ خوب چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می‌دهد. باز شنونده می‌پرسد: کِی و کجا سخنرانی کرد؟ جواب می‌دهیم: کوروش امروز اینجا بسیار خوب سخنرانی کرد. کلمهٔ (بسیار) خوب را که قید است مقیّد ساخته‌است. این‌گونه قیدها را قید مقیّد می نامند."@fa ; rdfs:label "constraint"@en , "قيد"@ar , "قید"@fa ; skos:definition "آنچه که تقیید میزند افعال را مانند الزامی بودن طلب."@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:Constraint ; owl:annotatedProperty bu:DefinitionInScientificSocieties ; owl:annotatedTarget "قید، واژه یا گروهی از واژگان است که به فعل یا صفت یا مسند، مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کند. مانند جمله «کوروش تند رفت» که تند کیفیت فعل «رفتن» را نشان می‌دهد و چگونگی انجام یافتن فعل یا مفهوم صفتی یا معنی کلمه دیگری را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و… مقیّد می‌سازد. وقتی می‌گوییم، «کوروش سخنرانی کرد.» شنونده می‌پرسد: چگونه سخنرانی کرد؟ در جواب می‌گوییم: کوروش (خوب) سخنرانی کرد. پس کلمهٔ خوب چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می‌دهد. باز شنونده می‌پرسد: کِی و کجا سخنرانی کرد؟ جواب می‌دهیم: کوروش امروز اینجا بسیار خوب سخنرانی کرد. کلمهٔ (بسیار) خوب را که قید است مقیّد ساخته‌است. این‌گونه قیدها را قید مقیّد می نامند."@fa ; bu:DefinitionReference "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%AF" ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#DeterminableIndividual bu:DeterminableIndividual rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:IndeterminateIndividual ; owl:disjointWith bu:IndicatorIndividual ; rdfs:comment "قرارداد: در مواردی که با قواعد تولیدشده توسط ماشین سر و کار نداشته و استفاده از bu:AmbiguousIndividual و bu:UnknownIndividual تفاوت معنایی و منطقی با یکدیگر ندارند، جهت وحدت رویه از bu:AmbiguousIndividual استفاده می‌شود. به عبارت دیگر فرد نامتعین تعین‌پذیر را همواره فرد مردد در نظر می‌گیریم مگر در مواردی که دلیل یا دلایلی داشته باشیم که استفاده از فرد نکره را ایجاب نمایند."@fa ; rdfs:label "determinable individual"@en , "فرد تعین‌پذیر"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Event bu:Event rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty bu:hasPart ; owl:allValuesFrom bu:Event ] ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; bu:SameAs "http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#Event"@fa ; rdfs:label "event"@en , "رخداد"@fa , "واقعة"@ar . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Existent bu:Existent rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:CameIntoBeing ; owl:disjointWith bu:NonExistent ; rdfs:label "existent"@en , "موجود"@ar , "موجود"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Female bu:Female rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Human [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:Male ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; rdfs:label "female"@en , "امراة"@ar , "زن"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Human bu:Human rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Person [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:LegalPerson ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; rdfs:subClassOf bu:LivingBeing ; rdfs:label "human"@en , "إنسان"@ar , "انسان"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#HumanGroup bu:HumanGroup rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Substance ; rdfs:label "human group"@en , "جماعة بشرية"@ar , "گروه انسان ها"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Inanimate bu:Inanimate rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Substance [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:LivingBeing ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; rdfs:label "inanimate"@en , "جوهر غير قابل للحياة"@ar , "جوهر غیرقابل حیات"@fa ; skos:definition "حقیقتی که در فرض وجود نیازمند حقیقت دیگری غیر از ایجاد نیست و همچنین در فرض وجود قابلیت دارا بودن سلول زنده را به صورت متعارف ندارد.و لذا مرگ برای آن مطرح نیست."@fa ; skos:example """کوه دریا ملکول"""@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#IndeterminateIndividual bu:IndeterminateIndividual rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:IntercategoricalNature ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "Indeterminate Individual"@en , "فرد نامتعین"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#IndicatorIndividual bu:IndicatorIndividual rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:IndeterminateIndividual ; rdfs:label "indicator individual"@en , "فرد شاخص"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Information bu:Information rdf:type owl:Class ; bu:SameAs "http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000031"^^xsd:anyURI ; rdfs:label "information"@en , "اطلاعات"@ar , "اطلاعات"@fa ; skos:definition """حقیقتی که در فرض وجود از یک سو به صورت مجزا از جوهر یا عرض دیگری در خارج آن را نخواهیم داشت و از سوی دیگر تشخص جوهر و عرضی -که به واسطه ی آن اکنون این حقیقت را در خارج داریم-سبب تشخص آن نمیشود. اگرچه برچسب آن اطلاعات است ولی هم اطلاعات و قضایای تصدیقی را شامل میشود و هم دانش را. لازم به تذکر است که تصورات و مفاهیم در خود آنتولوژی هستند و نباید به عنوان اطلاعات در نظر گرفته شوند."""@fa ; skos:example "اطلاعات در فضای سایبری مانند خود اطلاعات در سایت ها، شبکه های اجتماعی و ... که ممکن است مصادیقی روی کامپیوترهای مختلف داشته باشد"@fa , "اطلاعات موجود در رشته های دی ان ای"@fa , """اطلاعات و دانش موجود در کتاب رسائل شیخ انصاری در این مثال فرقی نمیکند که شما نظر به کتاب رسائل شیخ انصاری موجود در کتابخانه علی داشته باشید یا نظر به کتاب رسائل شیخ انصاری موجود در کتابخانه حسن. این اطلاعات در همه ی اینها یکسان است و اینهمانی دارد."""@fa , "دانشهای مختلفی مانند اخلاق، اصول فقه، حقوق، شیمی و ... میتوانند زیر رده هایی از این رده باشند که مصادیق مختلفی در کتب، مقالات و مجلات و حتی سایتها پیدا میکنند."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#IntercategoricalNature bu:IntercategoricalNature rdf:type owl:Class ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:comment """غرض از این کلاس، دسته‌بندی طبیعت‌هایی که لزوماً ذیل مقوله‌ی خاصی نیستند و همچنین سادگی بیان برای مفاهیم مرکب و پیچیده است و در حقیقت، از سنخ مقوله‌ی جداگانه‌ای نیست. کلاس‌هایی که ماهیت مستقل ندارند و به وسیله‌ی اصول موضوعه یا قواعد تبدیل‌کننده، بر اساس کلاس‌های دیگر بازنمایی می‌شوند، در ذیل این کلاس قرار می‌گیرند. به طور مثال، «قائم» با عبارت معادل با آن یعنی «چیزی که کنشگر فعل قیام است» بازنمایی می‌شود. همچنین طبیعت‌هایی نظیر «فرد نامتعین» یا «به وجود آمده» که می‌توانند شامل مقوله‌های متعدد باشند و لزوماً ذیل یک مقوله‌ی خاص قرار نمی‌گیرند، در ذیل این کلاس قرار داده می‌شوند."""@fa ; rdfs:label "intercategorical nature"@en , "طبیعت فرامقوله‌ای"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#LegalPerson bu:LegalPerson rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Person [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:Human ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; rdfs:subClassOf bu:Inanimate ; bu:DefinitionReference "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C"@fa ; bu:SameAs "http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#Organization" ; rdfs:label "legal person"@en , "شخص حقوقي"@ar , "شخص حقوقی"@fa ; skos:definition """شخص حقوقی واقعیتی قراردادی است که خود محور تکلیف و تعهد و حق قرار میگیرد و ممکن است به اعتبار و قرارداد عقلاء یا حکومو یا شارع تحقق یابد. در اینجا فرض بر آن است که شخص حقیقی متکی به هیچ یک از اموال و دارایی های مادی و معنوی خود حتی نام و برند خود نیست. لذاست که میتوان نام و برند یک شخص حقوقی را تغییر داد و اموالی را بر دارایی های آن افزود یا کاست. باید دقت داشت که شخص حقوقی غیر از شخصیت حقوقی است و یک شخص حقیقی میتواند شخصیتی حقوقی نیز داشته باشد، به عنوان مثال شخص الف میتواند مدیر شرکت ب باشد."""@fa ; skos:example "مسجد، دولت، مال وقف شده به وقف عام، بانک"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#LegalPersonality bu:LegalPersonality rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Quality ; rdfs:label "legal personality"@en , "شخصية حقوقية"@ar , "شخصیت حقوقی"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#LivingBeing bu:LivingBeing rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Substance [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:Inanimate ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; bu:CNLs_Template "Nothing" ; rdfs:label "living being"@en , "جوهر قابل حیات"@fa , "جوهر قابل للحياة"@ar ; skos:definition "جوهری که در فرض وجود دارای سلول زنده است البته مادامی که نمرده است."@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:LivingBeing ; owl:annotatedProperty skos:definition ; owl:annotatedTarget "جوهری که در فرض وجود دارای سلول زنده است البته مادامی که نمرده است."@fa ; rdfs:comment "مراد از زنده، در جوهر زنده، زنده بالقوه است لذا فردی از کلاس انسان بمیرد، همچنان در ذیل انسان و به تبع در ذیل جوهر زنده باقی خواهد ماند."@fa ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Male bu:Male rdf:type owl:Class ; owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( bu:Human [ rdf:type owl:Class ; owl:complementOf bu:Female ] ) ; rdf:type owl:Class ] ; rdfs:label "male"@en , "رجل"@ar , "مرد"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#NonExistent bu:NonExistent rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:IntercategoricalNature ; rdfs:label "nonexistent"@en , "غیر موجود"@ar , "غیرموجود"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Ownership bu:Ownership rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:RelationalQuality ; bu:DefinitionInScientificSocieties """تعريف مقولة الملک و ترادفه مع الجدة و له قال و منها الملك و الجدة و له و هو التملك للشيء و قيل كون الشيء مشمولا بما ينتقل بانتقاله كالتلبس و التختم. أقول الملك أحد الأجناس العالية قال الشيخ أبو علي رحمه الله في الشفاء مقولة الملك لا أحققها و يشبه أن تكون عبارة عن كون الشيء مشمولا لغيره ينتقل بانتقاله كالتلبس و التختم. أما المصنف رحمه الله فإنه جعلها عبارة عن نسبة التملك للشيء قال رحمه الله و باعتبار وقوع الاشتباه فيها وضع الأوائل لها الملك و الجدة و..."""@fa ; rdfs:label "ownership"@en , "مالكية"@ar , "مالکیت"@fa ; skos:definition "در تعریف ملک در منطق اختلاف نظر است. در اینجا مراد همان مالکیت و تملک است."@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:Ownership ; owl:annotatedProperty bu:DefinitionInScientificSocieties ; owl:annotatedTarget """تعريف مقولة الملک و ترادفه مع الجدة و له قال و منها الملك و الجدة و له و هو التملك للشيء و قيل كون الشيء مشمولا بما ينتقل بانتقاله كالتلبس و التختم. أقول الملك أحد الأجناس العالية قال الشيخ أبو علي رحمه الله في الشفاء مقولة الملك لا أحققها و يشبه أن تكون عبارة عن كون الشيء مشمولا لغيره ينتقل بانتقاله كالتلبس و التختم. أما المصنف رحمه الله فإنه جعلها عبارة عن نسبة التملك للشيء قال رحمه الله و باعتبار وقوع الاشتباه فيها وضع الأوائل لها الملك و الجدة و..."""@fa ; bu:DefinitionReference "الجوهر النضید و رسالة التصور و التصدیق, جلد: ۱, صفحه: ۳۰"@fa ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Person bu:Person rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Substance ; rdfs:comment "جامع شخص حقیقی (انسان) و شخص حقوقی"@fa ; rdfs:label "person"@en , "شخص"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Place bu:Place rdf:type owl:Class ; rdfs:label "place"@en , "مكان"@ar , "مکان"@fa ; skos:definition "اینجا مکان به عنوان عارض بر حقیقت مکانمند نظر شده است. هر چند در برخی نظریات مکان بدون مکانمند فرض تحقق دارد."@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Position bu:Position rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Quality ; bu:DefinitionInScientificSocieties "مقوله وضع از مقولات عَرَضی بوده، و عبارت است از: نسبت اجزای جسم با یکدیگر، و نسبت آن اجزا با اجسام دیگر، مانند ایستاده بودن، نشسته بودن و به پشت خوابیده بودن. خواجه طوسی در اساس الاقتباس در تعریف آن چنین آورده‌ است: \"و آن (وضع)، هیاتی باشد که مرکب را (جسم را) حاصل شود، به سبب نسبتی که اجزا او را با یک دیگر، و نسبتی که اجزا او را با جهات عالم افتد مانند قیام و قعود، و استلقا (به پشت خوابیدن) و انبطاح (بر روی افتادن) و غیر آن\". هنگامی که کُره‌ای به گرد محور خود بچرخد، وضع آن تغییر می‌کند و از این رو حرکت آن را «حرکت وضعی» می‌گویند."@fa ; bu:WikiFeqh "http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%B6%D8%B9"@fa ; rdfs:label "position"@en , "وضع"@ar , "وضع"@fa ; skos:definition "گرچه وضع را به یک لحاظ میتوان از مقوله نسبت دانست.(زیرا از نسبت اجزاء یک کل نسبت به هم پدید آمده است) اما در عرف این را ویژگی آن کل میدانند."@fa ; skos:example """قیام(ایستاده بودن) قعود(نشسته بودن) منحنی بودن خم بودن راست بودن"""@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:Position ; owl:annotatedProperty bu:DefinitionInScientificSocieties ; owl:annotatedTarget "مقوله وضع از مقولات عَرَضی بوده، و عبارت است از: نسبت اجزای جسم با یکدیگر، و نسبت آن اجزا با اجسام دیگر، مانند ایستاده بودن، نشسته بودن و به پشت خوابیده بودن. خواجه طوسی در اساس الاقتباس در تعریف آن چنین آورده‌ است: \"و آن (وضع)، هیاتی باشد که مرکب را (جسم را) حاصل شود، به سبب نسبتی که اجزا او را با یک دیگر، و نسبتی که اجزا او را با جهات عالم افتد مانند قیام و قعود، و استلقا (به پشت خوابیدن) و انبطاح (بر روی افتادن) و غیر آن\". هنگامی که کُره‌ای به گرد محور خود بچرخد، وضع آن تغییر می‌کند و از این رو حرکت آن را «حرکت وضعی» می‌گویند."@fa ; bu:DefinitionReference "http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%B6%D8%B9" ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Quality bu:Quality rdf:type owl:Class ; bu:CNLs_Template "Nothing"@en ; bu:SameAs "http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000019" , "http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#Quality" ; rdfs:comment """کیفیت هر آن چیزی است که در مواجهه‌ی اولیه آن را ویژگی می‌یابیم ولو آن که آن ویژگی منتزع باشد و وجود مادی پیدا نکند. هر ویژگی اختصاص دارد به آن چیزی که برای آن چیز ویژگی است؛ در نتیجه ویژگی به تعدد جوهر متعدد می‌شود. همچنین کیفیت اگر وجود پیدا کند، حتماً جوهری که این ویژگی برای آن است موجود بوده است. لازم به ذکر است که در صورت نیاز، اگر کیفیات مادی یا غیرمادی در دامنه‌ای منشاء اثر باشد می‌توان کیفیت را تقسیم کرد."""@fa ; rdfs:label "quality"@en , "كيفية"@ar , "ویژگی"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Quantity bu:Quantity rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Quality , [ rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty bu:hasPart ; owl:allValuesFrom bu:Quantity ] ; bu:DefinitionInScientificSocieties "اولین مقوله از اعراض \"کم\" است که معنای لغوی آن \" اندازه \" و \"مقدار\" می‌باشد.بنابراین هر مقوله عرضی که دارای مقدار بوده یا قابل اندازه گیری باشد از جنس مقوله \"کم\" به حساب می‌آید، مانند اعداد، محیط، وزن و.... که همگی قابل اندازه گیری و دارای مقدار هستند."@fa ; rdfs:label "quantity"@en , "كمية"@ar , "کمیت"@fa ; skos:definition "هر آن ویژگی که از مقوله شمردنی ها باشد، مانند تعداد، حجم، وزن"@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:Quantity ; owl:annotatedProperty bu:DefinitionInScientificSocieties ; owl:annotatedTarget "اولین مقوله از اعراض \"کم\" است که معنای لغوی آن \" اندازه \" و \"مقدار\" می‌باشد.بنابراین هر مقوله عرضی که دارای مقدار بوده یا قابل اندازه گیری باشد از جنس مقوله \"کم\" به حساب می‌آید، مانند اعداد، محیط، وزن و.... که همگی قابل اندازه گیری و دارای مقدار هستند."@fa ; bu:DefinitionReference "http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%B1#%DA%A9%D9%85" ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Relation bu:Relation rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:RelationalQuality ; bu:DefinitionInScientificSocieties "اِضافه‌، اصطلاحی‌ منطقی‌ - فلسفی‌، از مقولات‌ دهگانه ارسطویی‌ و از اعراض‌ نسبی‌، به‌ معنی‌ رابطه میان‌ دو چیز به‌ گونه‌ای‌ که‌ تصور یکی‌ بدون‌ تصور دیگری‌ ممکن‌ نباشد؛ چنانکه‌ تصور پدری‌ بدون‌ فرزندی‌ و یا تصور بالا بدون‌ پایین‌ ممکن‌ نیست‌."@fa ; rdfs:label "relation"@en , "إضافة"@ar , "اضافه"@fa ; skos:example """شدیدتر دورتر نزدیک تر"""@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:Relation ; owl:annotatedProperty bu:DefinitionInScientificSocieties ; owl:annotatedTarget "اِضافه‌، اصطلاحی‌ منطقی‌ - فلسفی‌، از مقولات‌ دهگانه ارسطویی‌ و از اعراض‌ نسبی‌، به‌ معنی‌ رابطه میان‌ دو چیز به‌ گونه‌ای‌ که‌ تصور یکی‌ بدون‌ تصور دیگری‌ ممکن‌ نباشد؛ چنانکه‌ تصور پدری‌ بدون‌ فرزندی‌ و یا تصور بالا بدون‌ پایین‌ ممکن‌ نیست‌."@fa ; bu:DefinitionReference "http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)" ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#RelationalQuality bu:RelationalQuality rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:Quality , [ rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty bu:RelationalQualityHasObject ; owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] ; bu:SameAs "http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000145" ; rdfs:comment """زیر رده های این کلاس، در حقیقت مواردی هستند که اولاً به صورت رابطه مدل شده اند ولی هنگامی که نگاه اسمی به آنها شده است و بیش از دو طرف داشته باشد در این کلاس قرار میگیرد. روشن است که افراد این کلاس، دست کم می بایست دو رابطه ی اصلی برای تبیین طرفین نسبت داشته باشند که به کمک تبدیلگر، به رابطه ی صریح نیز تبدیل می شوند."""@fa ; rdfs:label "relational quality"@en , "نسبة"@ar , "نسبت"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Substance bu:Substance rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty bu:hasPart ; owl:allValuesFrom bu:Substance ] ; bu:CNLs_Template "Nothing"@en ; bu:SimilarTo "http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#Object" ; rdfs:comment "حقایقی که در فرض موجود شدن نیاز به وجود شیئ دیگر ندارند" ; rdfs:label "substance"@en , "جوهر"@ar , "جوهر"@fa ; skos:example "انسان، دیوار، ویروس، درخت، حیوان"@fa . [ rdf:type owl:Axiom ; owl:annotatedSource bu:Substance ; owl:annotatedProperty rdfs:comment ; owl:annotatedTarget "حقایقی که در فرض موجود شدن نیاز به وجود شیئ دیگر ندارند" ; rdfs:comment "جوهر میتواند موجود باشد و میتواند موجود نباشد."@fa ] . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#Time bu:Time rdf:type owl:Class ; bu:SameAs "http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000008"@fa ; rdfs:label "time"@en , "زمان"@ar , "زمان"@fa . ### http://borhan-onto.ir/ontology/upper#UnknownIndividual bu:UnknownIndividual rdf:type owl:Class ; rdfs:subClassOf bu:DeterminableIndividual ; rdfs:label "Unknown Individual"@en , "فرد نکره" . ################################################################# # General axioms ################################################################# [ rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty bu:hasContrary ; owl:someValuesFrom bu:Existent ; rdfs:subClassOf bu:NonExistent ] . [ rdf:type owl:AllDisjointClasses ; owl:members ( bu:Constraint bu:LegalPersonality bu:Position bu:Quantity bu:RelationalQuality ) ] . [ rdf:type owl:AllDisjointClasses ; owl:members ( bu:Event bu:Information bu:Place bu:Quality bu:Substance bu:Time ) ] . ################################################################# # Rules ################################################################# :x rdf:type . :y rdf:type . :z rdf:type . [ "true"^^xsd:boolean ; rdfs:comment "خاصیت تراگذری یال hasPart" ; rdfs:label "Transitivity of hasPart" ; rdf:type ; [ rdf:type ; rdf:first [ rdf:type ; bu:hasPart ; :x ; :y ] ; rdf:rest [ rdf:type ; rdf:first [ rdf:type ; bu:hasPart ; :y ; :z ] ; rdf:rest rdf:nil ] ] ; [ rdf:type ; rdf:first [ rdf:type ; bu:hasPart ; :x ; :z ] ; rdf:rest rdf:nil ] ] . ### Generated by the OWL API (version 4.5.26.2023-07-17T20:34:13Z) https://github.com/owlcs/owlapi